Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Sparvuggla.Fotograf: Kenneth Johansson
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 1 2024

Färre skador på forn- och kulturlämningar

Vid årets uppföljning visade det sig att 11 procent av de kända kulturlämningar hade skada eller grov skada till följd av avverkning. Det är samma nivå som 2022 och den lägsta sedan undersökningarna startade 2012.
– Det är glädjande att vi fortsätter hålla en låg nivå men fler insatser behövs för att fortsätta pressa ned skadorna. Spåren av de berättelser som finns i skogen av Sveriges historia får inte försvinna, säger Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist, Skogsstyrelsen.

Skador på forn- och kulturlämningar kvar på historiskt låga nivåer - Skogsstyrelsen.se
Gravröse markerat med kulturstubbar. Fotograf: AnnKristin Unander

Ny dom om registrerade nyckelbiotoper 

Skogsstyrelsens registreringar av nyckelbiotoper är inte att se som ett beslut som går att överklaga. Det säger Högsta förvaltningsdomstolen i en vägledande dom.

Registreringarna har överklagats av markägare eftersom de fått konsekvenser i och med certifieringssystemen FSC och PEFC. Enligt domstolen hänger problemen att sälja virke inte ihop med frågan om registreringar är möjliga att överklaga, eftersom Skogsstyrelsen inte har haft något ansvar för certifieringssystemet som infördes på eget initiativ av privata aktörer.

Läs nyheten om nyckelbiotoper - Skogsstyrelsen.se
Nyckelbiotop. Foto: Louise Elm.

Delta i digitala skogsträffar

Skogsstyrelsen bjuder under våren in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman. Träffarna hålls via Teams och du behöver inte anmäla dig i förväg. De första träffarna som börjar redan den 24 januari handlar bland annat om natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, ädellöv, återvätning av dikade våtmarker och de stöd du kan få för att göra dessa åtgärder.

Digitala träffar om ekonomiska stöd

Skogsträffar och rådgivning - skogsstyrelsen.se

Bra att veta om...

Skogsstyrelsen har tagit fram tre korta filmer där en av våra rådgivare med stöd av animeringar berättar om ett begrepp eller åtgärd som är viktig för klimatanpassning och för att minska risken för skogsskador. I de tre filmer som nu är klara förklarar Anderas Magnebäck vad som menas med ståndortsanpassning, Erica Björndotter reder ut hur variation bidrar till riskspridning och Karin Ekströmer visar på åtgärder som kan ge mer viltfoder.

Se filmerna Bra att veta om i Filmskogen
Erica Björndotter klippbild.

Filmer om hyggesfritt

Vad är hyggesfritt skogsbruk, vad ska du tänka på när du väljer hyggesfri metod och hur kan hyggesfritt skogsbruk bedrivas med hänsyn till skogens olika värden? Det och mycket mer kan du lära dig i våra filmer om hyggesfritt skogsbruk.

Filmer om hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsen.se

Du har väl inte missat att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har släppt en rapport om hyggesfritt och naturnära skogsbruk?

Staten föreslås öka hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsen.se
Foto: Bulldozer

Hänsyn till rennäring

Vi fortsätter vår serie om skogsvårdslagen med korta nedslag i 20§ och 31§ som reglerar hur du ska eller bör ta hänsyn till rennäringen. Har du skog där rennäring får bedrivas?  

Då ska du ta hänsyn genom att anpassa hyggens storlek och läge när det behövs. Detsamma gäller när skogsbilvägar byggs. Hänsyn ska också tas genom att lämna kvar trädsamlingar på hyggen och mot impediment, till exempel längs flyttleder och genom att markbereda med minsta möjliga markpåverkan på marker med lavinslag.  

På året runt-markerna ska du ge berörd sameby möjlighet att samråda innan föryngringsavverkning eller byggande av skogsbilväg. Samrådskravet beror på hur stor brukningsenhet du har, om den är fjällnära samt hur stor föryngringsavverkning du tänkt göra. Om ett särskilt viktigt område för rennäringen berörs ska du alltid ge samebyn möjlighet att samråda, oberoende av areal.

Skogsvårdslagen - Skogsstyrelsen.se
Regler skogsbruk – rennäring inför avverkning
Skogsvårdslagen

Information om hur vi hanterar personuppgifter   

Du har fått det här utskicket eftersom du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter är allmänt intresse. På vår webbplats kan du läsa mer om hur Skogsstyrelsen hanterar personuppgifter. Om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta Skogsstyrelsens dataskyddsombud.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter
Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen